Podmínky použití serveru YAUTO.cz pro registrované uživatele

Obecná ustanovení

Provozovatelem internetového serveru YAUTO.cz (dále též jen “Server”) je společnost Kurzy.cz, spol. s r.o. (dále též jen “Provozovatel”).

Tyto podmínky použití se vztahují na registrované uživatele Serveru (dále též jen „Uživatel“).

Registrace a uživatelský účet

Registrovat se mohou osoby starší 18 let. Registrací vzniká Uživateli jeho uživatelský účet. Registrace je bez poplatků.

Údaje zadané při registraci musí být pravdivé a úplné.

Registrovaný uživatel je oprávněn vkládat na Server svou soukromou inzerci týkající se automobilů a jejich příslušenství (dále též jen „Inzerát“).

Práva a povinnosti Uživatele

Uživatel je povinen dodržovat závazné právní předpisy, dobré mravy a tyto Podmínky.

Uživatel musí být vlastníkem inzerovaných věcí, případně musí mít právo tyto věci prodat.

Za obsah Inzerátu odpovídá výlučně Uživatel. Obsah Inzerátu musí být pravdivý.

Obsahuje-li Inzerát osobní údaje Uživatele, pak Uživatel zadáním Inzerátu dává souhlas se zpracováním těchto osobních údajů Provozovatelem. Osobní údaje jiných osob, než Uživatele, Inzerát nesmí obsahovat.

Uživatel odpovídá za to, že obsahem Inzerátu včetně fotografií či jiných souborů připojených k Inzerátu nebudou dotčena práva třetích osob, zejména práva autorská. V případě porušení této povinnosti je Uživatel povinen Provozovateli nahradit škodu, která tím Provozovateli vznikne.

Práva a povinnosti Provozovatele

Provozovatel si vyhrazuje právo zablokovat nebo smazat účet Uživatele, který porušil tato pravidla nebo závazné právní předpisy.

Provozovatel si vyhrazuje právo smazat nebo změnit Inzerát, a to i bez předchozího upozornění Uživateli, pokud Inzerát porušuje tyto Podmínky.

Provozovatel zveřejněním Inzerátu pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí.

Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v Inzerátu.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by Uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Serveru.

Provozovatel neodpovídá za škody, které by Uživateli nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Serveru nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

Zadávání inzerátů

Zadávání Inzerátu je bez poplatku.

Uživatel může na Server vložit pouze takové Inzeráty, které obsahují inzerci týkající se jednotlivých automobilů či jiných vozidel.

Zadané údaje v Inzerátu musí být pravdivé a nesmí uvádět návštěvníky Serveru v omyl.

Inzerát musí obsahovat relevantní a skutečné informace o vozidle, jako jsou jeho značka, model, rok výroby, stav vozidla a další podrobnosti.

V textovém popisu nebo v poznámce Inzerátu nesmí být informace, která je v rozporu s informacemi obsaženými v jiných částech inzerátu.

Inzerát nesmí být reklamou na jinou službu.

Nahrané fotografie se musí týkat pouze inzerované věci a musí na nich být v případě inzerce vozidla vyobrazen inzerovaný vůz nebo jeho části, případně dokumenty, které se týkají daného vozu.

Fotografie vložené do Inzerátu musí být autentické a nesmí obsahovat explicitní, nevhodný nebo urážlivý obsah.

Uživatel nesmí vkládat stejný Inzerát vícekrát.

Zadaný Inzerát bude na serveru zobrazen až po aktivaci Inzerátu.

Aktivace inzerátu

Aktivace inzerátu probíhá přes SMS službu, kterou zajišťuje MATERNA Communications a.s.

Délka a cena jedné aktivace je uvedena při aktivaci inzerátu. Po uplynutí této doby bude během 1h automaticky deaktivován.

Aktivní inzerát bude zobrazen v sekci Serveru "Soukromá inzerce".

Opakovanou aktivací, lze platnost Inzerátu prodloužit.